ปี 2553 -2556
download Powerpoint การบรรยายเรื่องการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพม.๔๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
download Powerpoint การบรรยายผอ.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มรภ.สวนดุสิต
การวิจัย
การเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนา 1
ตัวอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณในบทบาทครูผู้สอน/ผู้บริหาร
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
ผลงานผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง การบรรยายเรื่องโรงเรียนในฝัน เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๖ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลด์ปาร์ค นครสวรรค์
 File 1            File 2
การชี้แจงการใช้งบประมาณต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๖ 
รายงานการประชุม      บันทึกข้อความ   
 labarea    labschool   namelabschool    policylab56    File ppt labschool
การบรรยาย การอบรมผู้บริหารให้วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่องการสร้างเครือข่ายบริหารสถานศึกษาสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๕ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานสู่อาเซียน
การอบรมครูภาษาไทยเครือข่ายโรงเรียนในฝันเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ วันที่ 14-15 ก.ค. 55 ณ เบอเวอรี่ฮิลด์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Asianthai1         Asianthai2          Asianthai3          Asianthai4          Asianthai5
Download เอกสารการบรรยายการ เรื่อง จัดทำข้อสอบครูภาษาไทย วันที่ 6 ก.ค. 55
แนวคิดการออกข้อสอบวิชาภาษาไทยตามแนวทางของ สทศ.
เทคนิคการออกข้อสอบ
โครงข้อสอบ
Download เอกสารการบรรยายข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพม.42 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 55
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการคร
PowerPoint การบรรยายการปฏิบัติตนของข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพม.42
Download PowerPoint การบรรยาย เรื่อง "เขียน ก.ค.ศ.อย่างไร ให้ถูกใจกรรมการ" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
แนวคิดการพัฒนาผลงานทางวิชาชีพครู (1)
แนวคิดการพัฒนาผลงานทางวิชาชีพครู (2)
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (3)
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (4)
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (5)
การหาค่า Average T Score (6)
แนวทางเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (7)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานการวิจัย
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของ สพม. เขต 42

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการบริหารอาเซียน
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง (Scoring Rubrics) file Word
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง (Scoring Rubrics) file PDF
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ROADMAP 2553-2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ จุดอบรมที่ 8 วันที่ 23-26 สิงหาคม 2553
ณ จังหวัด พิษณุโลก
การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ แบบรอบด้าน (360 องศา)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตราฐานสากล
คู่มือการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องการกำหนดเชตพื้นที่การศึกษามัธยม

กลยุทธิ์และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 ของ สพฐ.

ครงการโรงเรียนดีประจำตำบล พ.ศ. 2554
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ปี 2553

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง (Scoring Rubric)

ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กลุ่มสาระการเรียนรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ