<<<< ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ พร้อมทำความดีเพื่อสังคม >>>>
ยินดีต้อนรับสู่สูนย์การจัดการเรียนรู้ ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.42
หน้าแรก
Google
แนะนำตัว
ภาพกิจกรรม  03 มี.ค. 57
ปฏิทิน
ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.42
E-mail ติดต่อ
jchaowarits@hotmail.com
jchaowarits@yahoo.com
Check E-mail
              ฐานข้อมูลงานวิจัย
web Site น่ารู้
 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 รายงานบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
Download PowerPoint การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)   
           สำหรับคุณครู
เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๖ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลด์ปาร์ค จ.นครสวรรค์    File  
ผลงานวิทยฐานะ
Download PowerPoint การบรรยายผอ.เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มรภ.สวนดุสิต กทม.    File 1     File 2   
ข้อเขียนทางวิชาการ โดย Dr.Chao
Download PowerPoint การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเบอเวอรี่ฮิลปาร์ค จ.นครสวรรค์
WebSite หน่วยงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
     File 1        File2    
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
Download PowerPoint เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
  จำนวนผู้ online ขณะนี้
ทางการเรียน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี  File  
Download PowerPoint การบรรยายเรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตยครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์โอทอปเมืองพระชนกจักรี จ.อุทัยธานี  
Download PowerPoint  การอบรมครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดนครสวรรค์
      การวิจัยในชั้นเรียน 1
      การวิจัยในชั้นเรียน 2
โรงเรียนในฝัน
จำนวนสถิติผู้มาเยี่ยม เริ่ม วันที่ 9 ต.ค. 56
การประชุมประสานแผนวิชาภาษาไทย วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพาราดิโซ จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร
Web Site Tracking

ครบจำนวน 100,000 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556
  ภาษาไทย1         ภาษาไทย2         นโบบายและแนวคิดในการพัฒนาครูภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรสู่ความเป็นเลิส
นวัตกรรมทางการศึกษา
  มุมน่าสน คนใส่ใจวิทยฐานะ ว ๑๗
OBEC LMS
ส่วนที่ 1            ส่วนที่ 2             ส่วนที่ 3           ส่วนที่ 4            ส่วนที่ 5            ส่วนที่ 6            ส่วนที่ 7
ศูนย์รวมสื่อ
downlod Powerpoint เรื่อง การบรรยายเรื่องหลักการนิเทศให้กับนิสิตป.โท ม.นเรศวร เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๕๖ ณ ศูนย์ สพม.๔๒ จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและ คุณภาพการศึกษา
download Powerpoint การบรรยายเรื่องการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพม.๔๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท จ.สระบุรี
การพัฒนาทักษะชีวิต
 
โรงเรียนมาตรฐานสากล
 
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
หลักสูตรโตไปไม่โกง
 
สำนักการศึกษา
    กำหนดการนัดหมายประจำสัปดาห์
ตารางการปฏิบัติงานและการนัดหมาย
ประจำสัปดาห์ที่ ๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ดร.เชาวฤทธิ์   จงเกษกรณ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
ห้องพักครู
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติ
สถานที่
 
๓    มีนาคม   ๒๕๕๗

นิเทศโรงเรียน

ร.ร.ห้วยคต/สมอทอง
๔    มีนาคม   ๒๕๕๗

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

ร.ร.หนองเต่าวิทยาและ
ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์

๕    มีนาคม   ๒๕๕๗

รับปริญญา

ม.รามคำแหง

๖    มีนาคม   ๒๕๕๗
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
ร.ร.การุ้งวิทยาคม
/กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  แหล่งการเรียนรู้
๗    มีนาคม   ๒๕๕๗
ประชุมเรื่องหลักสูตรเสือโคร่ง
สพป.อุทัยธานี เขต ๒
๘    มีนาคม   ๒๕๕๗

งานแต่งลูกชายเพื่อน

จ.ลพบุรี

๙    มีนาคม   ๒๕๕๗
กรรมการตัดสินสื่อนวัตกรรม จ.สุโขทัย
 
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
เกาะติดข่าวสอบราชการ
งานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
                            
ข่าวประจำวัน
                                                                               
ราคาทองคำ
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
                   
                   
Best viewed at 1024x768 resolution Optimised
Copyright@ 2009 Design By Mr.Chaowarit Jongkatkhorn :The Secondary Educational Service Area Office 42